کارشناسی رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته

بازرگانی 

مدیریت کسب و کار

حسابداری

ساخت و تولید

کنترل کیفیت

ایمنی

بازرسی جوش

تاسیسات

ماشین ابزار

ماشین الات صنعتی

برق صنعتی

مکانیک-ماشین افراز

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

مدیریت:کسب و کار تجاری سازی

مهندسی:ساخت و تولید ماشین افراز تاسیسات

ایمنی(HSE)